top of page
にほんご
English
简体中文
한국어
Español
ภาษาไทย
Português
Pilipino
Tiếng Việt
日本語
Nếu bạn nhấn vào nút ngôn ngữ ở phía trên thì ngôn ngữ hiển thị sẽ thay đổi
上の言語ボタンをクリックすると表示言語が変わります

Tìm kiếm khoa khám từ các triệu chứng

♦ Triệu chứng ♦

♦ Các khoa khám ♦

Trước khi đi đến phòng khám, vui lòng điện thoại xác nhận xem khi nào có thể được khám.

AMDA sẽ hỗ trợ bạn tìm kiếm

Hãy gọi điện thoại cho chúng tôi

Từ thứ hai ~ thứ sáu

10:00 ~ 16:00

Tôi không biết nên đi bệnh viện / phòng khám nào

03-6233-9266

bottom of page