top of page

ข้อมูลที่มีประโยชน์

เอกสารที่มีประโยชน์เมื่อไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

(เช่น แบบสอบถามประวัติการเจ็บป่วย)

เป็นเอกสารที่มีประโยชน์เมื่อคุณไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

สามารถนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย

1. เมื่อต้องการเข้ารับการตรวจรักษา

​3. แบบสอบถามการตรวจสุขภาพโดยคำถามเฉพาะ

​2. ตารางฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก

​4. คู่มือการจัดการความเครียด

bottom of page