top of page

คลิ๊ก ปุ่มข้างบน แล้วภาษาที่แสดงจะเปลี่ยนได้

เวลาที่ต้องการไปโรงพยาบาล

เริ่ม่่จากหาคลินิกก่อน คำว่า คลินิก ในภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า ชินเรียวโจว หรือ อิอิน

คลินิกสามารถตรวจ รักษาโรค และรักษาบาดแผลได้

ในกรณีอาการหนักหรือที่คลินิกไม่สามารถตรวจรักษาโรคได้ คลินิกจะออกใบส่งตัวไปโรงพยาบาลใหญ่เพื่อรับการรักษาต่อ

คลินิกจะแบ่งแยกการตรวจรักษาแบบเฉพาะทาง ดังนั้นก่อนตรวจรักษาจำเป็นต้องเลือกรักษากับคลินิกที่ตรงกับอาการ

bottom of page